Kwalifikacje zawodowe w żś

Przepisy dotyczące zawodowych kwalifikacji załóg statków.

Nowelizacja prawa dotyczącego kwalifikacji zawodowych oraz składu załóg statków żeglugi śródlądowej wprowadzona została w dniu 20 listopada 2014 r na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Określa ono:

  1. Wykaz stanowisk na statkach w zależności od rodzajów statków i dróg wodnych;
  2. Minimalny skład załogi w zależności od czasu pracy statku;
  3. Rodzaje i wzory patentów i świadectw, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, oraz tryb ich uzyskiwania;
  4. Czas praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej;
  5. Zakres wymagań egzaminacyjnych niezbędnych do uzyskania patentów i świadectw;
  6. Liczbę, skład i regulamin działania komisji egza minacyjnych, a także warunki wynagradzania członków komisji egzaminacyjnych.
Opis stanowisk w służbie maszynowej znajdziesz tu.

 

Krótki opis do czego uprawniają następujące stanowiska w służbie pokładowej żeglugi śródlądowej

Świadectwo Patent Uprawnienia
Marynarz żś Marynarz na każdym statku
Starszy Marynarz 1.Starszy marynarz na każdym statku
2. Kierowanie SMP oraz SBN o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2
Bosman 1. Bosman na każdym statku
2. Kierownik obiektu pływającego
3. Kierowanie SMP oraz SBN o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2
Sternik 1. Sternik na każdym statku
2. Kierownik obiektu pływającego
3. Kierowanie SMP oraz SBN o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2
Przewoźnik Kierowanie promem lub łodzią przewozową bez napędu mechanicznego
Szyper 1. Kierowanie statkiem bez napędu mechanicznego
2. Kierownik urządzenia pływającego
Stermotorzysta 1. Kierowanie małym statkiem
2. kierowanie łodzią przewozową o napędzie mechanicznym
Kapitan kat II statki towarowe i zestawy o długości do 86 m, statki pasażerskie bez miejsc sypialnych do 250 pasażerów, statki pasażerskie z miejscami sypialnymi do 50 pasażerów oraz holowniki i lodołamacze o mocy mechanicznego urządzenia napędowego do 300 kW
Kapitan kat I statki towarowe i zestawy, statki pasażerskie, holowniki oraz lodołamacze, o parametrach wyższych niż w kat II
Kapitan klasy B Kierowanie statkami żś wyłącznie na śródlądowych drogach wodnych
Kapitan klasy A Kierowanie statkami żś na śródlądowych drogach wodnych oraz morskich wodach wewnętrznych
Kapitan pas 1. Kierowanie statkiem pasażerskim (minimum 24 lata i zdać niezależny egzamin na statki pasażerskie)
2. Kierowanie statkiem pasażerskim powyżej 400 osób (12 m-cy praktyki jako kierownik pasażerki powyżej 200 osób)

Definicje:

Scalone materiały pływające SMP – konstrukcja przystosowana do pływania niebędąca statkiem lub obiektem pływającym, w szczególności tratwy, sprzężone łodzie flisackie lub pontony.
Statki bez napędu mechanicznego SBN – nie posiada mechanicznych urządzeń napędowych przeznaczonych do przemieszczania w zestawie pchanym, holowanym lub sprzężonym
Obiekt pływający OB – konstrukcja pływająca nieprzeznaczona do uprawiania żeglugi, wykorzystywana do celów mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, hotelowych, warsztatowych, jako przystań, dok albo zakład kąpielowy
Prom – statek o napędzie mechanicznym albo bez napędu mechanicznego przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy z jednego brzegu drogi wodnej na drugi
Łódź przewozowa – statek o napędzie mechanicznym albo bez napędu mechanicznego przeznaczony do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów z jednego brzegu drogi wodnej na drugi;

 

W przepisach określone jest co uznaje się za 1 miesiąc i 1 rok praktyki pływania:

rok praktyki = 180 dni w trakcie następujących po sobie 365 dni,

miesiąc praktyki = 15 dni w trakcie następujących po sobie 30 dni.

 

Wielu marynarzy zastanawia się jakie musi spełnić warunki, żeby osiągnąć odpowiednie kwalifikacje. Poniżej przedstawiamy tabelę z wyjaśnieniem tych wymogów

Stanowisko Świadectwo Patent Wymogi
Młodszy marynarz  

 

 

 

 

Przeszkolenie BHP
Marynarz Marynarz 3 miesiące praktyki pływania
Starszy marynarz Starszy marynarz 1. Dodatkowe 6 m-cy**
jako marynarz
2. Egzamin
Bosman Bosman 1. Świadectwo Starszego Marynarza
2. Dodatkowe 6 m-cy**
Sternik Sternik 1. Świadectwo Bosmana
2. Dodatkowe 6 m-cy**
z napędem mech.
3. Egzamin
Kierownik statku

 

 

 

 

 

 

Przewoźnika

(kierowanie promem)

1. Praktyka 10 m-cy,
w tym 1 m-c jako pomocnik przewoźnika
2. Egzamin
Szypra

(kierowanie statkiem bez napędu)

1. Świadectwo Bosmana
2. Dodatkowe 6 m-cy**
bez napędu
3. Egzamin
Stermotorzysta

(kierowanie małego statku)

1. Praktyka 10 m-cy
2. Egzamin
Kapitan kl. B 1. Praktyka 48 m-cy**
w tym
a) 24 m-ce z napędem mech.
B) 24 m-ce jako bosman lub sternik
2. Egzamin
Kapitan kl. A 1. J/W w tym 1 m-c na morskich wodach wewnętrznych
2. Egzamin

**Praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej niebędącymi małymi statkami (długość 20m i więcej, więcej niż 12 pasażerów, promy, holowniki, pchacze)

 

Czas potrzebny do uzyskania odpowiednich stopni w żegludze śródlądowej jest skrócony jeżeli posiadasz świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie technik żeglugi śródlądowej lub dyplom studiów w specjalności żegluga śródlądowa

Stanowisko Świadectwo Patent Wymogi ze szkołą
Młodszy marynarz  

 

 

 

 

Marynarz Marynarz 0 miesięcy
Starszy marynarz Starszy marynarz 1. Świadectwo marynarza
2. Dodatkowo 3 m-ce**
3. Egzamin
Bosman Bosman 1. Świadectwo  Starszego Marynarza
2. Dodatkowy 1 m-c**
Sternik Sternik 1. Posiadanie 6 m-cy**
z napędem mech.
2. Egzamin
Kierownik statku Kapitan kl. B 1. Praktyka 24 m-cy**
w tym
a) 12 m-cy z napędem mech.
B) 12 m-cy jako bosman lub sternik
2. Egzamin
Kapitan kl. A 1. J/W w tym 1 m-c na morskich wodach wewnętrznych
2. Egzamin

**Praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej niebędącymi małymi statkami (długość 20m i więcej, więcej niż 12 pasażerów, promy, holowniki, pchacze)

 

Czas potrzebny do uzyskania odpowiednich stopni w żegludze śródlądowej jest skrócony jeżeli posiadasz uprawnienia w żegludze morskiej

Stanowisko Świadectwo Patent Wymogi z morza
Starszy marynarz Starszy marynarz Świadectwo marynarza wachtowego w dziale pokładowym
Bosman Bosman Dyplom oficera w dziale pokładowym
Sternik Sternik 1. Dyplom oficera
2. Posiadanie 3m-cy**
z napędem mech.
3. Egzamin
 Kierownik statku Kapitan kl. A 1. Dyplom oficera
2. Posiadanie 6m-cy praktyki w żegludze śródlądowej

**Praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej niebędącymi małymi statkami (długość 20m i więcej, więcej niż 12 pasażerów, promy, holowniki, pchacze)

 

 

Czas potrzebny do uzyskania odpowiednich stopni w żegludze śródlądowej jest skrócony jeżeli posiadasz stopnie w Marynarce Wojennej lub Straży Granicznej

Stanowisko Świadectwo Patent Wymogi dla MW / SG
Starszy marynarz Starszy marynarz  

 

 

1. Patent Stermotorzysty
2. Dodatkowy 1 m-c**
1. Marynarz Marynarki Wojennej lub
Podoficer Straży Granicznej
2. Dodatkowe 6 m-cy** jako marynarz
Bosman Bosman Stopień Oficera Marynarki Wojennej Stopień Oficera Straży Granicznej w dziale pokładowym
Sternik Sternik 1. Świadectwo Starszego Marynarza
2. Dodatkowe 12 m-cy**
z napędem mech.
3. Egzamin
1. Stopień oficera SG/MW w dziale pokł.
2. Posiadanie 3m-cy**
z napędem mech.
3. Egzamin
Kierownik statku

 

 

 

Przewoźnika 1. Praktyka 10 m-cy
na promie jako pomocnik przewoźnika
2. Egzamin
Szypra 1. Świadectwo Sternika
2. Dodatkowe 3 m-ce**
bez napędu
3. Egzamin
Stermotorzysta 1. Posiadanie 3 m-cy***
2. Egzamin
1. Chorąży SG/MW w dziale pokład.
3. Posiadanie 3 m-cy praktyki w żś
Kapitan kl. A 1. Stopień oficera SG/MW
2. Posiadanie 6m-cy praktyki w żegludze śródlądowej

**Praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej niebędącymi małymi statkami (długość 20m i więcej, więcej niż 12 pasażerów, promy, holowniki, pchacze)

*** Praktyka w ramach pełnienia służby na statkach żeglugi śródlądowej z napędem mech. przez organy podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Zostaw komentarz